Actief En Passief Kiesrecht Verschil Iphone

 • WOR Artikel 6 Aantal leden OR en actief en passief ...
 • DE GRONDWET - Nederland Rechtsstaat
 • FlexNieuws - Wet op de ondernemingsraden | WOR
 • Passief kiesrecht - 4 definities - Encyclo
 • WOR Artikel 6 Aantal leden OR en actief en passief ...

  en zo vervolgens bij elk volgend duizendtal personen 2 leden meer, tot ten hoogste 25 leden. De ondernemingsraad kan met toestemming van de ondernemer in zijn reglement zowel een afwijkend aantal leden vaststellen, als bepalen dat voor een of meer leden van de ondernemingsraad een plaatsvervanger wordt gekozen. In Nederland krijgen vrouwen het passief kiesrecht oftewel het recht gekozen te worden. 1918 : In Engeland krijgen vrouwen van 30 jaar en ouder kiesrecht, mannen krijgen kiesrecht als ze ouder dan 21 zijn. 1918: Canadese vrouwen krijgen kiesrecht voor het provinciaal bestuur. 1918: In Duitsland en Oostenrijk mogen vrouwen stemmen. 1918: Vrouwen krijgen kiesrecht in Litouwen, Polen, Estland and ...

  Verschil actief en passief kiesrecht ondernemingsraad?

  Verschil actief en passief kiesrecht voor de ondernemingsraad. Het verschil tussen actief en passief kiesrecht als het gaat om de verkiezingen voor de ondernemingsraad is kort gezegd dat men bij passief kiesrecht wil zich verkiesbaar kan stellen en dus zitting kan nemen in de ondernemingsraad. Bij actief kiesrecht mag men als medewerker stemmen ... Deelname aan gemeenteraadsverkiezingen: actief en passief kiesrecht de es fr en; Richtlijn tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het actieve en passieve kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een Lid-Staat waarvan zij de nationaliteit niet bezitten

  Het verschil tussen passief & actief luisteren ...

  Het verschil tussen passief & actief luisteren . Je hebt misschien de termen passief en actief luisteren eerder gehoord. Ze worden vaak lijnrecht tegenover elkaar gezet alsof passief luisteren slecht is en actief luisteren superieur is. Ze zijn echter heel verschillend en daarom zijn ze nuttig in verschillende soorten situaties. Passief luisteren is vrij instinctief om te implementeren, maar ... synoniem van actief = bedrijvende vorm, actieve vorm, actiefconstructie synoniem van passief = lijdende vorm, passieve vorm, passiefconstructie. Een zin in het actief wordt ook een actieve zin genoemd. Een zin in het passief wordt ook een passieve zin genoemd. In een actieve zin is de persoon of zaak die de handeling uitvoert, het onderwerp van ...

  DE GRONDWET - Nederland Rechtsstaat

  Tot 1983 kende de Grondwet niet een met artikel 4 vergelijkbare algemene bepaling betreffende het actief en passief kiesrecht voor de algemeen vertegenwoordigende organen. Daarvóór kon wel uit een samenstel van bepalingen in de Grondwet zelf en in diverse wetten het recht op actief en passief kiesrecht worden afgeleid. Wat betreft het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen kan ik kort en duidelijk zijn. En ce qui concerne le droit de vote actif et passif aux élections municipales, je peux me permettre d'être bref. Een goed rechtsmiddel is mijns inziens het afnemen van het passief kiesrecht. Selon moi, un moyen légal efficace serait l'élimination du droit de vote passif. Volgens jouw ...

  Kiesgerechtigdheid | Verkiezingen | Kiesraad.nl

  Passief kiesrecht De voorwaarden om verkiesbaar te zijn ( passief kiesrecht ) voor de gemeenteraadsverkiezingen komen nagenoeg overeen met de voorwaarden voor het actief kiesrecht . Relevant voor het passief kiesrecht is nog dat de toetsdatum van de woonplaats en het leeftijdsvereiste niet de dag van kandidaatstelling is, maar de dag van (eventuele) toelating tot de gemeenteraad. In de 19e eeuw worden de eerste politieke partijen opgericht. Maar bij de verkiezingen mag lang niet iedereen meedoen: alleen rijke mannen mogen stemmen. In 1917 krijgen alle mannen kiesrecht, in 1919 ook vrouwen. Fullrange wil in feite zeggen dat een luidspreker alle tonen van hoog tot laag netjes kan weergeven. De versterkers zitten namelijk al ingebouwd en er zijn geen berekeningen meer nodig. De componenten zijn op elkaar aangepast en aansluiten geschiedt eenvoudig. Daarnaast is het verschil in prijs tussen actief en passief te verwaarlozen.

  actief en passief - TaalTransfer.eu

  Get YouTube without the ads. Working... Skip trial 1 month free. Find out why Close. actief en passief - TaalTransfer.eu TaalTransfer.eu. Loading... Unsubscribe from TaalTransfer.eu? ... De meeste zinnen staan in de bedrijvende of actieve vorm. Iedere ochtend voer ik de poes. Philips heeft duizend werknemers ontslagen. Vanochtend regende het heel hard. Als je het accent op de handeling in de zin wilt leggen en niet op de handelende persoon, kun je kiezen voor de lijdende of passieve vorm. Iedere ochtend … Deze bepaling impliceert weliswaar, net als artikel […] 19, lid 1, EG, betreffende het actief en passief kiesrecht van de burgers van de Unie bij de gemeenteraadsverkiezingen, dat de onderdanen van een lidstaat het actief en passief kiesrecht hebben in hun eigen land, en verplicht de lidstaten om deze rechten toe te kennen aan de burgers van de Unie die op hun grondgebied verblijven, doch ...

  Betekenis passief kiesrecht

  passief kiesrecht Het recht om gekozen te worden in een bepaalde vertegenwoordigende functie. In het algemeen kan gesteld worden dat het passief kiesrecht geldt voor die mensen die ook actief kiesrecht hebben. Ontstaan en ontwikkeling van het kiesrecht in Nederland Elke vier jaar zijn er in Nederland verkiezingen voor de Tweede Kamer. Mensen die naar de stembus gaan, zijn zich er niet altijd van bewust dat het recht om te stemmen niet altijd heeft bestaan, en dat het in andere landen ook nog lang niet altijd bestaat.

  Sociale & Klassieke grondrechten + actief & passief kiesrecht

  Sociale & Klassieke grondrechten + actief & passief kiesrecht Mevr. Juliana. Loading... Unsubscribe from Mevr. Juliana? Cancel Unsubscribe. Working... Subscribe Subscribed Unsubscribe 65. Loading ... Tegenover het actief kiesrecht (het recht om te kiezen) staat het passief kiesrecht(het recht om te kunnen worden gekozen). Voor dit recht gelden dezelfde uitzonderingen als voor het actief kiesrecht, met dit verschil dat de leeftijdsgrens niet ligt bij 18 jaar maar bij 25 jaar. Passief kiesrecht De SER vindt dat de termijnen voor actief en passief kiesrecht in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) voor leden van ondernemingsraden te lang zijn. Zij adviseert deze termijnen te verkorten en geeft in overweging om dezelfde termijnen te laten gelden voor actief en passief kiesrecht.

  Advies Verkorting termijnen actief en passief kiersrecht ...

  Advies verkorting termijnen voor actief en passief kiesrecht Naar het oordeel van de CBM zijn de in de wet opgenomen termijnen voor actief en passief kiesrecht voor in de onderneming werkzame personen, te lang. Zij adviseert deze termijnen te verkorten en geeft in overweging gelijke termijnen te hanteren voor actief en passief kiesrecht: Iedere Nederlander mag meedoen aan de verkiezingen van de Tweede Kamer, provinciale staten en de gemeenteraden. Je mag zelf kiezen. Dit is actief kiesrecht. En je kunt je ook laten kiezen door anderen. Dat is passief kiesrecht. Iedere stem telt even zwaar en iedereen mag maar één keer stemmen.

  Actief en Passief Stemrecht?

  Het passief kiesrecht laat je toe om verkozen te worden tot lid van een bepaald (staats)orgaan (bvb.: je stelt je kandidaat voor de parlementsverkiezingen). Het actief kiesrecht betekent dat je stemgerechtigd bent. Je mag dus je stem uitbrengen in een verkiezing. In het Grieks wordt het verschijnsel dat er een passieve en actieve werkwoordsvorm bestaat diathesis genoemd. In het Engels heet dit verschijnsel voice. De afleiding van een passieve zin uit een actieve noemt men passivisatie of passivisering. Verwant aan de passief is de antipassief, waarbij niet het onderwerp maar het lijdend voorwerp ...

  Actief en passief kiesrecht voor de ondernemingsraad ...

  Passief kiesrecht. Als een medewerker passief kiesrecht heeft, kan deze persoon zich verkiesbaar stellen voor verkiezingen voor de ondernemingsraad. Lid 3 van artikel 6 van de WOR bepaalt dat medewerkers verkiesbaar zijn tot lid van de ondernemingsraad als zij gedurende ten minste een jaar in de onderneming werkzaam zijn geweest. Ook hier kan van worden afgeweken als dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van de WOR. Actief kiesrecht Het recht om te stemmen tijdens verkiezingen voor Tweede Kamer, Provinciale Staten, (deel)gemeenteraden en het Europees Parlement. Een recht dat alle Nederlanders van achttien jaar en ouder hebben. Bij verkiezingen voor gemeenteraden, deelraden en het Europees Parlement mag bovendien een deel van de in Nederland wonende ... nl Deze bepaling impliceert weliswaar, net als artikel 19, lid 1, EG, betreffende het actief en passief kiesrecht van de burgers van de Unie bij de gemeenteraadsverkiezingen, dat de onderdanen van een lidstaat het actief en passief kiesrecht hebben in hun eigen land, en verplicht de lidstaten om deze rechten toe te kennen aan de burgers van de Unie die op hun grondgebied verblijven, doch ...

  FlexNieuws - Wet op de ondernemingsraden | WOR

  Actief kiesrecht betekent dat ze het recht hebben om hun stem uit te brengen bij de verkiezingen van de OR. Uitzendkrachten krijgen passief kiesrecht als ze in aansluiting op deze 26 weken een kalenderperiode van zes maanden in dienst zijn bij de werkgever. In deze periode hoeft de uitzendkracht niet voortdurend te hebben gewerkt. Passief Kiesrecht houd in dat zij verkiesbaar zijn als lid binnen de OR. Men maakt onderscheid tussen actief kiesrecht en passief kiesrecht. Het eerste is het recht om te kiezen en het tweede het recht om als lid van de vertegenwooirdigende lichamen te worden gekozen. Bij de grondwetsherziening van 1963 werd de minimumleeftijd voor de uitoefenimg van het actief kiesrecht voor de Tweede kamer, de Provincialestaten en de gemeenteraden van 23 jaar op 21 jaar ... De dingen ondergaan, lijdzaam toekijken, niet actief reageren en niet de neiging hebben om in actie te komen. Het woord passief kan betrekking hebben op een persoon, dan slaat het op een afwachtende levenshouding, waarbij men de dingen ondergaat, niet ingrijpt op de omgeving of reageert op de veranderingen of evoluties die zich afspelen.

  Kiesrecht - Parlement.com

  Passief kiesrecht. Om verkozen te mogen worden, gold lange tijd als voornaamste vereiste de leeftijd. Die was tot 1963 dertig jaar. Bij de grondwetsherziening van 1963 werd de leeftijd verlaagd naar 25 jaar, en in 1971 naar 21 jaar. De grondwetsherziening van 1983 bracht de minimumleeftijd op 18 jaar. De klasses 2, 3, 4 en 5 staan op de actief zijde. Ook wel passiva genoemd. Op de balans onderverdeeld in eigen vermogen (het geld dat je zelf in het bedrijf stopt) en vreemd vermogen (geld dat in het bedrijf zit maar van andere mensen is zoals van de bank (lening) of leveranciers). De rechter zijde van de balans is de passief zijde. Op die ...

  Kiesrecht - Wikipedia

  In 1917 is het actief kiesrecht voor mannen en het passief kiesrecht voor vrouwen ingevoerd. In 1919 kregen per Kieswet ook vrouwen actief kiesrecht. Dit werd in 1922 in de Grondwet opgenomen. Iedere burger met de Nederlandse nationaliteit die op de dag van de verkiezingen 18 jaar of ouder is, heeft kiesrecht voor Provinciale Staten en de ... Hoe komen we erachter wie zich kandidaat mag stellen voor de or en wie mag stemmen tijdens de or-verkiezingen? Het antwoord op deze vragen is terug te vinden in uw eigen reglement. Daarin zijn de vereisten vastgelegd voor het actief kiesrecht (het stemrecht) en het passief kiesrecht (het recht om zich kandidaat te stellen). In veel gevallen ...

  Artikel III-7: Actief en passief kiesrecht - Europa Nu

  Het actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement wordt uitgeoefend onverminderd [artikel 190, lid 4,] en de ter uitvoering van het kiesrecht genomen maatregelen. 2003. Artikel III-10: Actief en passief kiesrecht. Bij Europese wet of kaderwet van de Raad van Ministers worden voor iedere burger van de Unie in de lidstaat waar hij verblijft en waarvan hij geen ... Naar Belgisch grondwettelijk recht wordt het vraagstuk van het actief en passief kiesrecht beheerst door artikel 8, tweede lid, van de Grondwet, dat het volgende bepaalt: "De Grondwet en de overige wetten op de politieke rechten bepalen welke de vereisten zijn waaraan men moet voldoen, benevens de staat van Belg, om die rechten te kunnen ... Historische ontwikkeling kiesstelsels en kiesrecht. De Tweede Kamer wordt sinds de verkiezingen van 1918 samengesteld op basis van evenredige vertegenwoordiging.Voor die tijd (vanaf de Grondwetsherziening van 1848) werd er gebruik gemaakt van een meerderheidsstelsel (districtenstelsel), waarbij degene die in een district de absolute meerderheid had, was gekozen.

  Kiesgerechtigdheid | Verkiezingen | Kiesraad.nl

  Het actief kiesrecht is het recht om te stemmen. Het passief kiesrecht is het recht om gekozen te worden. De voorwaarden voor het actief kiesrecht voor de Tweede Kamer zijn: de kiezer heeft de Nederlandse nationaliteit, is 18 jaar of ouder en is niet uitgesloten van het kiesrecht. Een kiesgerechtigde is iemand die het recht heeft om te kiezen. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen actief en passief kiesrecht. Actief kiesrecht is het recht om te stemmen, passief kiesrecht het recht om gekozen te worden. Meestal heeft iemand met actief kiesrecht ook passief kiesrecht, maar dit hoeft niet altijd zo te zijn. Ik heb 3 jaar geleden een LG LED/3D gekocht. Dit betreft een actief 3D systeem. Toendertijd vond ik na vergelijk de beeldkwaliteit van de passieve 3D technologie te slecht, misschien is dat inmiddels verbeterd maar mij ontgaat tot op heden nog steeds het nut van passief 3D omdat je een full HD beeld gaat splitsen en dus geen full HD meer hebt, en dat is waar de bluray technologie ooit voor ...

  Passief kiesrecht - 4 definities - Encyclo

  Passief kiesrecht Het recht om gekozen te worden in een bepaalde vertegenwoordigende functie. In het algemeen kan gesteld worden dat het passief kiesrecht geldt voor die mensen die ook actief kiesrecht hebben. Actief transport is het gemedieerde ('actief bevorderde') transport van biochemische en andere atomaire/moleculaire substanties door celmembranen heen Passief transport 2.4.2. Diffusie en Je kunt twee vormen van actief transport Dit gebeurt meestal tegen het concentratieverval in en met behulp van een.

  Kiesrecht - commissievantoezicht.nl

  Het actief kiesrecht is het recht om te stemmen, ook wel het stemrecht genoemd. Het passief kiesrecht is het recht om je verkiesbaar te stellen. De voorwaarden voor het actief en passief kiesrecht zijn hetzelfde: de kiezer heeft de Nederlandse nationaliteit, is 18 jaar of ouder en is niet uitgesloten van het kiesrecht. De verdere uitwerking van ... Inlenen of uitlenen maakt verschil voor rechten. Uitgeleende werknemer: is een werknemer uitgeleend door uw organisatie, dan heeft hij ondanks dat hij zijn feitelijk werkzaamheden uitvoert in een andere onderneming medezeggenschapsrechten (actief en passief kiesrecht) in uw eigen organisatie.

  Artikel III-126: Actief en passief kiesrecht - Europa Nu

  Het actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement wordt uitgeoefend onverminderd [artikel 190, lid 4,] en de ter uitvoering van het kiesrecht genomen maatregelen. 2003. Artikel III-10: Actief en passief kiesrecht. Bij Europese wet of kaderwet van de Raad van Ministers worden voor iedere burger van de Unie in de lidstaat waar hij verblijft en waarvan hij geen ... Vertalingen in context van "passief" in Nederlands-Italiaans van Reverso Context: passief roken, actief en passief, passief kiesrecht, passief vistuig, actief of passief. Inschrijven Aanmelden Tekengrootte Hulp Nederlands. العربية Deutsch English Español Français עברית Italiano 日本語 Nederlands Polski Português Română Русский Türkçe ··· Vertaling Woordenboek ...

  Uitzendkrachten hebben stem in organisatie | Redactie OR ...

  Uitzendkrachten die twee jaar of langer voor de inlener werken, krijgen actief en passief kiesrecht (artikel 1, lid 3 WOR).Een uitzendkracht kan zich na twee jaar dus verkiesbaar stellen voor de OR van de inlener (passief kiesrecht) of zijn stem uitbrengen op één van de kandidaten (actief kiesrecht). Evenals de leeftijdsgrens voor het actief kiesrecht, is ook die voor het passief kiesrecht sinds 1814 enkele malen verlaagd. De Grondwet van 1814 stelde de leeftijdsgrens op 30 jaar; pas in 1963 werd het 25 jaar en de herziening van 1983 leidde tot een verdere verlaging naar achttien jaar. Übersetzung Niederländisch-Deutsch für passief im PONS Online-Wörterbuch nachschlagen! Gratis Vokabeltrainer, Verbtabellen, Aussprachefunktion.  Passief kiesrecht. Als een medewerker passief kiesrecht heeft, kan deze persoon zich verkiesbaar stellen voor verkiezingen voor de ondernemingsraad. Lid 3 van artikel 6 van de WOR bepaalt dat medewerkers verkiesbaar zijn tot lid van de ondernemingsraad als zij gedurende ten minste een jaar in de onderneming werkzaam zijn geweest. Ook hier kan van worden afgeweken als dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van de WOR. Sociale & Klassieke grondrechten + actief & passief kiesrecht Mevr. Juliana. Loading. Unsubscribe from Mevr. Juliana? Cancel Unsubscribe. Working. Subscribe Subscribed Unsubscribe 65. Loading . Boxwave evertouch capacitive ipad stylus reviews. Het actief kiesrecht is het recht om te stemmen. Het passief kiesrecht is het recht om gekozen te worden. De voorwaarden voor het actief kiesrecht voor de Tweede Kamer zijn: de kiezer heeft de Nederlandse nationaliteit, is 18 jaar of ouder en is niet uitgesloten van het kiesrecht. Get YouTube without the ads. Working. Skip trial 1 month free. Find out why Close. actief en passief - TaalTransfer.eu TaalTransfer.eu. Loading. Unsubscribe from TaalTransfer.eu? . Het actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement wordt uitgeoefend onverminderd [artikel 190, lid 4,] en de ter uitvoering van het kiesrecht genomen maatregelen. 2003. Artikel III-10: Actief en passief kiesrecht. Bij Europese wet of kaderwet van de Raad van Ministers worden voor iedere burger van de Unie in de lidstaat waar hij verblijft en waarvan hij geen . Passief kiesrecht De voorwaarden om verkiesbaar te zijn ( passief kiesrecht ) voor de gemeenteraadsverkiezingen komen nagenoeg overeen met de voorwaarden voor het actief kiesrecht . Relevant voor het passief kiesrecht is nog dat de toetsdatum van de woonplaats en het leeftijdsvereiste niet de dag van kandidaatstelling is, maar de dag van (eventuele) toelating tot de gemeenteraad. Uitzendkrachten die twee jaar of langer voor de inlener werken, krijgen actief en passief kiesrecht (artikel 1, lid 3 WOR).Een uitzendkracht kan zich na twee jaar dus verkiesbaar stellen voor de OR van de inlener (passief kiesrecht) of zijn stem uitbrengen op één van de kandidaten (actief kiesrecht). Actief kiesrecht betekent dat ze het recht hebben om hun stem uit te brengen bij de verkiezingen van de OR. Uitzendkrachten krijgen passief kiesrecht als ze in aansluiting op deze 26 weken een kalenderperiode van zes maanden in dienst zijn bij de werkgever. In deze periode hoeft de uitzendkracht niet voortdurend te hebben gewerkt. Passief Kiesrecht houd in dat zij verkiesbaar zijn als lid binnen de OR. Passief kiesrecht. Om verkozen te mogen worden, gold lange tijd als voornaamste vereiste de leeftijd. Die was tot 1963 dertig jaar. Bij de grondwetsherziening van 1963 werd de leeftijd verlaagd naar 25 jaar, en in 1971 naar 21 jaar. De grondwetsherziening van 1983 bracht de minimumleeftijd op 18 jaar. In 1917 is het actief kiesrecht voor mannen en het passief kiesrecht voor vrouwen ingevoerd. In 1919 kregen per Kieswet ook vrouwen actief kiesrecht. Dit werd in 1922 in de Grondwet opgenomen. Iedere burger met de Nederlandse nationaliteit die op de dag van de verkiezingen 18 jaar of ouder is, heeft kiesrecht voor Provinciale Staten en de . Verschil actief en passief kiesrecht voor de ondernemingsraad. Het verschil tussen actief en passief kiesrecht als het gaat om de verkiezingen voor de ondernemingsraad is kort gezegd dat men bij passief kiesrecht wil zich verkiesbaar kan stellen en dus zitting kan nemen in de ondernemingsraad. Bij actief kiesrecht mag men als medewerker stemmen .

  296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326